Varikosel Ve İleri Sperm Fonksiyon Testleri Ve Androloji Laboratuvarının Geleceği

Varikosel, pek çok tartışmaya neden olan yaygın bir tıbbi durumdur. Kısırlığı olan erkeklerde oldukça yaygın olmasına rağmen, normal doğurganlığı olan erkeklerde de varlığını gösterir. Varikosel den hangi hastaların olumsuz etkilendiğini belirlemek, klinisyenlerin ameliyattan en fazla yararlanan erkekleri daha iyi seçmelerini sağlayacaktır. Rutin semen analizi, varikoselin fertilite üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirme kabiliyeti için sınırlı olduğundan, çok sayıda özel laboratuvar testi ortaya çıkmıştır. Çeşitli testler arasında sperm DNA fragmantasyonunun analizi ve oksidatif stres belirteçlerinin ölçümleri varikoseli olan erkeklerde bağımsız bir fertilite ölçümü sağlar. Bu teşhis yöntemleri, geleneksel sperm parametrelerine tamamlayıcı, ancak farklı olan hem teşhis hem de prognostik bilgiye sahiptir. Test sonuçları tedaviyi yönlendirebilir ve müdahale sonuçlarının izlenmesine yardımcı olabilir. Proteomik, metabolomik ve genomik alanlardır; hala gelişmekle birlikte, varikosel de dahil olmak üzere üreme fizyolojisi anlayışımızı değiştirme ihtimali vardır.

Her Varikosel‘i Olan Hasta Opere Edilmelimidir ?

Varikosel de , ana tartışma konusu şüphesiz ameliyattan fayda sağlayacak ideal hastayı seçebilmektir  çünkü  varikosel tedavisi, etkilenen tüm hastalar için mutlaka yardımcı değildir. Varikosel, genel erkek popülasyonunun yaklaşık% 15’inde bulunan  yaygın bir tıbbi durumdur. 1 Bu oran, infertilite ile başvuran hastalarda% 40-50 arasindadir . 2  Diğer bir neden normal doğurganlığı olan erkeklerde de ortaya çıkmasıdır.

Çok sayıda çalışma varikoseli semen parametrelerindeki anormallikler ile ilişkilendirmiştir ve daha da önemlisi, ameliyattan sonra bu parametrelerde anlamlı iyileşme göstermiştir. 3 , 4 Bununla birlikte, bu bulgular, infertil çiftlerin temel amacı olan , sperm kalitesindeki iyileşmelerden ziyade, sağlıklı bir bebeğin doğması olduğundan sınırlı klinik öneme sahiptir. Varikoselektominin doğal gebelik oranları üzerindeki muhtemel faydası, yalnızca kadın faktörü kısırlığı hariç tutulan çiftlerde gerçekten değerlendirilebilir. Nitekim, söz konusu kritere uyan kadın partnerler ve canlı doğum oranını birincil sonuç olarak değerlendiren birkaç prospektif çalışma mevcuttur. 5 , 6 , 7Birçoğu varikosel onarımından sonra sperm kalitesinin genellikle arttığını doğrulasa da, müdahalenin gebelik sonuçları üzerindeki etkisi daha sınırlıdır . 

Geçmişde Kullanılan Sperm Analizleri Sınırlı Bilgi Vermektedir

Bununla birlikte, semen analiz sonuçları, yani semen hacmi, sperm sayısı, motilite ve morfoloji, varikosel laboratuvar incelemelerinde en sık kullanılan ölçümlerdir. Bu analiz kendi başına teşhis için  sınırlıdır, çünkü çeşitli zaman aralıkları boyunca varikoseli olan kişilerin semen parametrelerinde geniş bir değişkenlik vardır. 9 , 10 Semen analizleri yapılırken farklı laboratuarların kullandığı yöntemlerde de farklılıklar vardır. 11 , 12 . Sonuç olarak, sperm fonksiyonunun geleneksel semen analizi ile tanımlanamayan varikosel varlığına ilişkin farklı yönlerini ortaya çıkarmak için ek testler geliştirilmiştir. Bu testlerin bazıları hipo-ozmotik şişme testi, bilgisayar destekli sperm analizi, antisperm antikor testi, sperm penetrasyon testi, hemizona testi, reaktif oksijen türleri (ROS) testleri ve sperm kromatin bütünlüğü testlerini içerir. 15 

Tablo 1

Varikoselde kullanılan ileri sperm fonksiyon testlerine genel bakış

varikosel

İnfertilitede Özelleştirilmiş Sperm Fonksiyonel Testleri

Daha önce sık olarak kulanılan testler ( günümüzde   kullanımı azaldı) Varikosel hastalığında Yaralı Olurmu?

Uzun yıllar boyunca, antisperm antikorlarının (ASA’lar), sperm kapasitasyonunun, akrozom reaksiyonunun (AR) ve zona pellucida’ya bağlanan spermlerin varlığını değerlendiren testler, varikoselin sperm fonksiyonu üzerindeki etkisini ölçmek ve spermin dölleme potansiyelini tahmin etmek için kullanılmıştır ( Tablo 2 ). Bu testlerin bazılarını gerçekleştirme karmaşıklığı ve sonuçlarını yorumlamadaki doğal zorluklar göz önüne alındığında, çoğu terk edilmiş veya günümüzde nadiren kullanılmaktadır. 

Tablo 2

ASA değerlendirme yöntemleri ve sperm fertilizasyon defektlerini ölçmede fonksiyonel in vitro testler

asa

Antisperm Antikoru (ASA) Testi

ASA infertilite nedeni olarak gösterilmiştir. Hastanın kendi bağışıklık sistemi, kan-testis bariyerinin bozulmasının bir sonucu olarak sperm hücrelerini tanımladığında gelişirler. Sonuç olarak, sperm, servikal mukusa nüfuz etme ve zona pellusida’ya bağlanma gibi hayati fonksiyonları yerine getirme kabiliyetlerini kaybeder. 16 Klinik varikoseli olan erkeklerin yaklaşık% 30’unda ASA’nın düşük pozitif olduğu bulunmuştur. 17

Varikoseli olan erkeklerde ASA üretiminin altında yatan mekanizmalar, testis fonksiyonunun iki taraflı bozulmasına rağmen, tek taraflı varikoselin deneysel olarak yaratılmasından sonra kan-testis engeli bozulmadan kaldığı için belirsizdir. 18

Akrozom Reaksiyonu (AR)

İn vivo olarak , ejaküle edilmiş insan spermleri, AR’nin oositle temas ettiğinde veya temas ettiği zaman gerçekleşmesini sağlayan, kapasitasyona girinceye kadar döllenemez. Akrozom reaksiyona, litik enzimlerin serbest bırakılması ve zona pellusidadan (ZP) sperm penetrasyonu ve oolema ile füzyon için gerekli olan membran reseptörlerinin maruz bırakılması eşlik eder. 21

 Akrozom reaksiyon testi günümüzde klinik olarak kullanılmamasına rağmen, test hala araştırma amaçlı yapılmaktadır.

Zona Pellucida’ya (ZP) Bağlanma ve Penetrasyon

Spermin dölleme  yeteneğini değerlendiren farklı bir test benzer şekilde popülaritesi düştü. Başlıca nedeni, bu fonksiyonel kusurların tedavisinin bulunamaması ve intracytoplazmik sperm enjeksiyonunun (ICSI) yaygın olarak uygulanmasıdır. ZP’ye sperm bağlanması hemizona testi (HZA) veya sperm zona bağlama oranı testi ( 24) ile değerlendirilirken, sperm penetrasyonu sperm penetrasyon testi (SPA) ile değerlendirilir. 25

Her ne kadar bu çalışmaların sonuçları varikoselin ZP’ye sperm füzyonunu ve penetrasyonunu olumsuz yönde etkilediğini gösterse de, varikosel onarımından kimin yarar görebileceğini tahmin etmek için bu tür testlerin klinik faydasını kuramadı.

Hipo-Ozmotik Şişme Testi

Hipo-ozmotik şişme testi (HOST), sağlam hücre zarının geçirgenliğine dayanmaktadır. Spermatozoa, sperm kuyruk hacminin genişlemesine neden olan su akışının bir sonucu olarak hipozomotik koşullar altında “şişer”. 

Toplu olarak, antisperm antikorlarının taranması, akrozom reaksiyonu, zona pellusida’ya bağlanma ve nüfuz etme ve hipo-ozmotik şişlik dahil olmak üzere özel testler, infertil erkeklerin varikosel ile yönetimine rehberlik etme yetenekleri  sınırlıdır. Şu anda, bu testler temel olarak deneysel çalışmalar için ayrılmıştır.

Günümüzde ( Daha aktuel  olan testler )

Son zamanlarda, oksidatif stres varikosele bağlı infertilitenin önemli bir aracı aracı olarak gösterilmiştir. 30 Varikoseli olan erkeklerde spermatozoa sitozol ve seminal plazmanın asitleşmesinin bir sonucu olarak ROS üretimi ile azalmış total antioksidan kapasite (TAC) arasındaki dengesizlik gösterilmiştir. Lipid peroksidasyonu dahil ROS yoluyla oksidatif stres, sadece membran fonksiyonuna zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda DNA hasarına yol açar. 31 Bunlar değişmiş fonksiyonel yönleri sözde normal semen analizi varlığında erkek infertilitesi varikosel etkisini anlamak için yardımcı olabilir. Bu bulgular araştırmacıları klinik ortamlarda çağdaş sperm fonksiyon testlerini kullanmaya başlamalarına neden oldu.

Sperm DNA Parçalanma Testi

Artan oksidatif stres varikoseli erkeklerde sperm DNA hasarı ile ilişkilendirilmiştir. ROS hem nükleer hem de mitokondriyal DNA’ya zarar verebilir ve baz modifikasyonuna, iplik kopmasına ve kromatin çapraz bağlarına neden olabilir. 32 Ayrıca, Varikosel görülen artmış oksidatif stres olgunlaşmasını ve nükleer protaminationu etkileyen bir apoptoz gibi işlemi tetikleyebilir. 33 Aşırı sperm DNA fragmantasyonu (SDF) seviyeleri, kısırlık, zayıf yardımlı üreme teknolojisi (ART) sonuçları ve düşük ile ilişkilendirilmiştir. 15 , 34 , 35Sperm DNA’sı ve kromatin bütünlüğü genetik bilginin nesillere etkin iletimi için gerekli olduğundan, sperm DNA’sının kalitesini değerlendirmenin klinik değeri üzerinde artan ilgi ortaya çıkmıştır.

Sperm DNA bütünlüğünü incelemek için, çoğu DNA zincirinde meydana gelen tek ve / veya çift kırılmaları özel olarak inceleyen ve “sperm DNA parçalanma testleri” olarak adlandırılan ve sperm kromatin yapı deneyi (SCSA) terminali olarak adlandırılan çeşitli testler geliştirilmiştir. deoksinükleotit transferaz aracılı dUTP nick ucu etiketleme (TUNEL) tahlili, Comet tahlili ve sperm kromatin dispersiyon (SCD) testi ( Şekil 1 ).  en sık kullanılan testlerin kısa bir açıklaması Tablo 3’te verilmiştir . Bu tekniklerle ilgili kapsamlı bir inceleme başka bir yerde bulunabilir. 15 , 32

varikosel-hastaliginda-sperm-degisikligi

varikosel hastağında sprem değişiklikleri

Sperm Kromatin Dispersiyonu (SCD) tekniğini kullanarak Sperm DNA parçalanma testi. SCD-Halosperm® yöntemiyle sağlanan görüntüler kullanılarak sperm sınıflandırması yapıldığında, fragmente olmayan DNA içeren normal sperm, kompakt ve iyi tanımlanmış bir çekirdeği ( a , yeşil ok) çevreleyen dağılmış kromatinin büyük veya orta hallerini gösteren sperm popülasyonu olarak puanlanır. . Küçük haleler içeren veya hiç hale içermeyen, yani yalnızca kromatin çekirdeğini görünür kılan Spermatozoa, fragmente DNA içerenler olarak kabul edilir ( a ve b, mavi oklar). Yüksek oranda bozulmuş kromatin sergileyen Spermatozoa , doğrudan lekelenmeden sonra dağılmış kromatin bir halo yokluğu ile bağlantılı olarak düzensiz veya soluk lekeli kromatin çekirdeği sunan küçük nükleotitlerin varlığı ile karakterize edilir ( b , kırmızı oklar; c ).

Tablo 3

Sperm DNA hasarını değerlendirmede yaygın olarak kullanılan testlerin özellikleri *

Resim, çizim vb. İçeren harici bir dosya. Nesne adı AJA-18-205-g004.jpg

Toplu olarak, sperm DNA parçalanma testleri varikoseli olan erkeklerde doğurganlık potansiyelini değerlendirmek için önemli biyobelirteçler olarak ortaya çıkmıştır. İnfertilite kliniğine devam eden çeşitli etyoloji koşullarına sahip 593 erkekten oluşan bir çalışmada, SDF hem varikosel (% 35.7 ±% 18.3) ve lökospermili (% 41.7 ±% 17.6) erkeklerde testiküler kanserli hastalara kıyasla anlamlı derecede yüksek bulundu  ( P <0.05).Varikoseli olan erkeklerde daha yaygın olması için, bozulmuş sperm olarak adlandırılan büyük nükleer DNA hasarına sahip spesifik bir alt popülasyon tanımlamıştır. Bu sınıf varikosel hastalarını içermemesine rağmen, bu grupta  varikosel hastası fazla idi( P<0.001).  varikoseli olan hastalarda % 94 hassasiyetle tanımlandı. 14

Diğer birçok çalışma da SDF’yi varikosel ile ilişkilendirmiştir. Deneysel bir varikosel modelinde, Öztürk ve ark . varikoselektomi sonrası bu hasarı azaltan sperm DNA hasarı arttığını göstermiştir. 36Klinik olarak, bu ilişki de gözlenmiştir. Talebi ve diğ . varikoseli olan infertil erkekleri varikoseli olmayan infertil erkeklere ve normal fertil erkeklere kıyasla, varikosel grubunda ise anormal DNA ve olgunlaşmamış kromatin ile sperm oranının daha yüksek olduğunu saptadı. 37  Smith ve diğ . 39 , semen analizi sonuçları referans aralıkları içindeyken bile varikosel ile ilişkili yüksek düzeyde sperm DNA hasarı bulmuşlardır.

Klinikte görülen ancak subklinik varikosellerde algılanan bir bulgu olan DNA hasarının derecesini azaltmak için varikosel cerrahiside yapılmıştır. 40  varikoseli olan infertil erkeklerde anilin mavisi boyaması kullanarak kromatin yoğunlaşma oranını değerlendirmiş ve büyük variköz venlerdeki cerrahi düzeltmeyi takiben DNA paketlemesinde önemli iyileşme göstermiştir. . 42 varikoselektomiden 3 ay sonra DNA parçalanma indeksinde (DFI) anlamlı düzelme oldugunu  göstermistir . 43 , serbest radikal seviyelerinde hızlı (1 ay) bir düşüşe ve ardından Comet testiyle değerlendirilen DNA hasarında yavaş (3-6 ay) bir düşüşe neden olacak klinik varikosellerin onarımını bildirmiştir. Son olarak, varikosel ve sperm DNA fragmantasyonu arasındaki ilişkiyi araştıran bir meta-analizde 44 ,  varikoselektominin sperm DNA bütünlüğünü arttırdığını ortaya koymuştur.

Yukarıda belirtilen bulgular,  Normal aralıktaki konvansiyonel semen analizi yapılan tüm erkeklere ilk çalışma sırasında test önerilir. Anormal test sonuçları,  alındığında, çocuksuz kalma riski yüksek olan çiftleri tanımlar. Bu durumlarda, OS ve sperm DNA hasarını azaltmak için varikosel onarımı önerilmektedir. Katkıda bulunan müdahaleler olarak oral antioksidanlar ve yaşam tarzı modifikasyonu (örneğin, sigarayı bırakmak, kilo vermek) de tavsiye edilir ve varikosel onarımı  kombine edilir. Ayrıca, testler varikosel onarımının sonuçlarını izlemek için kullanışlıdır. 15Tedavi sonuçlarının izlenmesi 3 aylık aralıklarla aynı testlerle gerçekleştirilir. Müdahalelerden sonra devam eden anormal sonuçlar, ART’in sürdürülmesine karar vermede yardımcı olabilir. Bu anlamda, son kanıtlar testiküler spermin ejaküle edilmiş spermlere kıyasla daha düşük SDF’ye sahip olduğunu ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu durumunda daha iyi üreme sonuçlarına neden olabileceğini göstermiştir. 45

dna

Sperm DNA hasarı ve oksidatif stres testleri kullanılarak varikoseli olan infertil erkeklerin tedavisi için önerilen algoritma. Normal aralıktaki konvansiyonel semen analizi sonuçları olan tüm erkeklerde ilk çalışma sırasında test önerilir. Anormal test sonuçları, alındığında, çocuksuz kalma riski yüksek olan çiftleri tanımlar. Varikoseli hastalarda OS ve sperm DNA hasarının üstesinden gelmeyi amaçlayan müdahaleler varikosel onarımını ve yardımcı üreme tekniklerini içerir. Oral antioksidanlar ve yaşam tarzı değişiklikleri (sigarayı bırakma, kilo kaybı) varikoselektomi ile birleştirilebilir. Varikosel tedavisinden sonra 3 aylık aralıklarla aynı testlerle izleme yapılır. ART, varikosel onarımından sonra tekrarlayan anormal sperm fonksiyon belirteçleri olan hastalar için önerilmektedir.

Reaktif Oksijen Türleri

ROS, sperm hücreleri ve lökositlerden salınan oksijen metabolizmasının yan ürünleridir. İdeal miktarlarda, ROS sperm fonksiyonunu optimize eder. Apoptozu indükleyerek veya spermatogonia çoğalmasını tetikleyerek germ hücre sayısını kontrol ederler. 46 Ayrıca sperm kapasitasyonunu, akrozom reaksiyonunu, mitokondriyal kılıf stabilitesini ve sperm hareketliliğini de düzenlerler. 47ROS, antioksidanlar tarafından karşılanır ve optimum seviyelerde tutulur. ROS ve antioksidanlar arasında, eskiden bir artı veya ikincisindeki bir azalmadan kaynaklanan bir dengesizlik meydana geldiğinde, oksidatif stres durumu gelişir. Bunun, hücreler ve dokular üzerinde zararlı etkileri vardır, sperm hücreleri özellikle savunmasızdır. Sperm hücre zarında çoklu doymamış yağ asitlerinin (PFA’lar) lipid peroksidasyonu, sperm yapısının ve fonksiyonunun bozulmasına neden olarak meydana gelir. 31 Daha önce tartışıldığı gibi, nokta mutasyonları, polimorfizmler, silmeler, kromozomal düzenlemeler, çerçeve kaymaları ve tek sarmallı veya çift sarmallı kırılmalar şeklinde DNA hasarı da 48 hızlandırıcı apoptoz geliştirebilir . 49

En çok kullanılan testlerin kısa açıklamaları Tablo 4’te verilmiştir .

test

Kemilüminesans deneyi ile ROS ölçümü: Bir bilgisayara bir örnek sonuç grafiği ile bağlı AutoLumat 953 Plus Luminometre.

Oksidatif stresin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan testin özellikleri *

oksidatif-stres

Varikoseli olan erkeklerin spermlerinde oksidatif stres belirteçlerini içeren çalışmaların gözden geçirildiğinde, varikosel hastalarında oksidatif stres belirteçlerinin kontrollere göre anlamlı olarak arttığı gözlemlenmiştir. 

İlginctir ki , varikoselin cerrahi tedavisinin, varikosel hastalarında seminal oksidatif stresi azalttığı gösterilmiştir. 30 Bir çalışmada Sakamoto ve ark . 52 , varikosel onarımından sonra seminal ROS belirteçlerinde belirgin bir iyileşme elde etmek için yaklaşık 6 aylık bir gecikme süresinin gerekli olduğunu bulmuştur.  Hurtadode Catalfo ve diğ . 59 Varikosel onarımından 1 ay sonra nonenzimatik antioksidanların (çinko ve selenyum) seviyelerinin hala anormal olduğunu, azalmış ve okside olmuş seminal glutatyon ve antioksidan enzimlerin seviyelerinin yaşa uygun fertil kontrollerle karşılaştırıldığında normalize edildiğini göstermiştir.

Varikoseli olan erkeklerde ROS seviyelerini değerlendirmenin temel klinik değeri, oksidatif stresi kısırlık durumlarına katkıda bulunan bireyleri tanımlamak olacaktır. SDF gibi, test sonuçları da tedavi  ve takibi yönlendirebilir ( Şekil 2 ).

Toplam Antioksidan Kapasite

Daha önce belirtildiği gibi, ROS ve antioksidanlar arasındaki karmaşık bir denge, optimum sperm fonksiyonu için kritiktir . İki ana antioksidan sistemi mevcuttur, enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanlar. Enzimatik antioksidanlar, süperoksit dismutaz (SOD), katalaz, glutatyon peroksidaz ve glutatyon redüktazdan meydana gelirken, nonenzimatik sistem temizleyici moleküller (askorbat, ütrat, tiyol grupları), peroksidasyon blokerleri (alfa-tokoferol) ve demir-trol grupları, transferrin ve laktoferrin). 60 Çalışmalar, antioksidan kapasite ile infertil erkeklerde antioksidanların önemli bir koruyucu rolü olduğunu ortaya koyan lipid peroksidasyon gibi oksidatif suçlar arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir. 61

Doğrudan oksidatif stresi değerlendirmek için seminal TAC, enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan ölçümleri de kullanılmıştır ( Tablo 4 ). TAC’nin yaklaşık% 65’ini oluşturan nonenzimatik antioksidanlar, aşırı ROS’u temizlemek için ana savunma sistemini oluşturur.

Varikoseli olan hastaların daha düşük düzeyde total seminal antioksidan (TAC) kapasiteye ve spesifik nonenzimatik antioksidanlara sahip olduğu bulundu. Ayrıca, varikosel hastalarında TAC ile oligo veya astenozoospermi derecesi arasında pozitif bir ilişki vardır. 66 , 67 .

Cerrahi, birkaç küçük kohort çalışmasında gösterildiği gibi TAC seviyelerini de arttırmaktadır. 68 , 69Mevcut kanıtlara dayanarak, TAC varikoseli olan erkeklerin araştırılmasında yararlı bir araç gibi görünmektedir; varikoseli hastalardaki antioksidanların koruyucu rolü ile oksidatif stres arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak ROS ölçümüne katkıda bulunur.

Sonuç olarak, ASA ve AR veya döllenme kusurlarının aksine, sperm DNA fragmantasyonu ve oksidatif stres, terapötik müdahaleler için potansiyel hedeflerdir. Bu nedenle, test sonuçları klinisyenlerin yalnızca müdahalelerden yararlanma olasılığı daha yüksek olan kişileri belirlemelerine değil aynı zamanda bu müdahalelerin sonuçlarını izlemelerine de yardımcı olabilir.

Varikosel ve Gelecek

İnsan seminal plazması potansiyel biyobelirteçler bakımından zengindir. Testislerden üretranın sonuna kadar genital kanalın hemen hemen tüm organları tarafından salgılanan çok sayıda protein ve diğer moleküller içerir. Örneğin, insan seminal plazmasının protein konsantrasyonu yaklaşık 35-55 mg ml −1 olup protein tanımlanması için çekici bir ortamdır. 70  Günümüzde proteomik analiz, önemli seminal proteinleri belirlemeye odaklanmıştır. Şimdiye kadar tanımlanmış protein örnekleri arasında fibronektin, laktoferrin, laminin, albümin ve semenogelin bulunur. 70Erkek fertilitesi üzerinde spesifik etkiye sahip diğer proteinler arasında sperm akrozomunda bulunan ve sperm oosit füzyonunda rol oynayan ısı şok proteini 2 ve sperm akrozom membranı ile ilişkili protein, 71 , 72 bulunur. İnsan spermlerinin detaylı bir proteomik analizinin yakın zamanda yayınlanması “-omics” devriminin başlangıcına işaret eder. 73 Normal ve kusurlu spermatozoa 74’ün protein yapısını ve işlevini ve varikosel, 75 gibi çeşitli hastalık varlıklarında protein yapısını ve işlevini tanımlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir  .

Metabolomik veya hücresel metabolik ürünlerin incelenmesi, potansiyel erkek fertilite biyobelirteçlerinin araştırılmasında son zamanlarda ilgi çeken bir başka alandır. Bu küçük, moleküler ağırlıklı metabolitlerin fizyolojik fonksiyonları, büyüme, gelişme ve üremeyi etkileyen markerlar olabilir . 76 bu markerlerin bir örneği, bu oksidatif stres, tespit etmek için kullanılır 77 giderek erkek kısırlığının etiyolojisinde önemli bir nedensel bir faktör olarak kabul edilmektedir. 77Bu tür stresin kökenlerini ve reaktif oksijen türlerinin üretilmesinde sperm hücrelerinin mitokondrilerinin oynadığı merkezi rolü  yapilan calismalarla anlamaya basliyoruz . 78

Son olarak, genomik umut verici sonuçların bir başka alanıdır. Genetik anormalliklerin, erkek faktörü kısırlığının% 15-30’unda meydana geldiği tahmin edilmektedir. 79 Bu sayının infertilitenin daha genetik nedenleri tanımlandıkça artması muhtemeldir. Önceden tespit edilebilen genetik anormallikler sadece büyük yapısal kromozomal anormallikler olsa da, infertiliteden çok daha küçük genomik bölgelerin sorumlu olduğu bulundu. 80 , yakın gelecekte, nokta nükleotid değişiklikleri tanımlanması mümkün olacaktır. 80 Erkekleri kısırlıgındaki gen varyasyonları gen ekspresyon seviyeleri ve tek nükleotit polimorfizmleri açısından değerlendiren mikroarray teknolojileri, oldukça hassas ve spesifik genetik biyobelirteçlerin belirlenmesi için büyük umut vaat etmektedir.

Varikosel, erkek kısırlığına neden olan en yaygın koşullardan biri olmaya devam etmektedir. İnfertil hastalarda yüksek sıklığı, ameliyattan en fazla yarar görebilecek hastaları doğru şekilde seçebilecek en iyi tanı yöntemlerinin araştırılmasını sağlar. Varikoseli olan erkeklerin laboratuvar değerlendirmesinde geleneksel semen analizi tek başına yetersizdir. Androloji, bu tür hastaların laboratuvar değerlendirmesinde sürekli olarak yeni gelişmeler getirmiştir. Kanıt, varikoseli olan erkeklerde sperm DNA kalitesini ve oksidatif stres belirteçlerini değerlendirmek için özel testler kullanmanın klinik önemi ile ilgili artmaktadır. Ancak, daha iyi protokolleri standartlaştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır, 

Sosyal Medyada Paylaş:

Soru Sor

Bunlar da İlginizi Çekebilir

tribulus-terrestis-ve-kisirlik-testesteron-cinsel-guc
Tribulus Terrestis Ve Kısırlık - Testesteron-Cinsel Güç

Tribulus terrestris L. (TT), Zygophyllaceae familyasının, erkeklerde cinsel fonksiyon…

erkek-kisirliginda-genetik-degerlendirme-ve-onemi
Erkek Kısırlığında Genetik Değerlendirme Ve Önemi

Çocuk isteyen çiftler eğer korunmaksızın doğal yöntemlerle 12 ay boyunca hamile kalam…

teratozoospermi-ile-hamile-kalabilir-miyim
Teratozoospermi İle Hamile Kalabilir miyim?

Teratozoospermi – seminal sıvıda çok sayıda anormal hücre varlığı. Anormal üniteler, …

E-Bültene Kayıt Olun!

E-Bülten’e kayıt olarak en yeni haberler, duyurular ve güncellemelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz...